logo

Çalışma Alanlarımız

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku;  sağlık hizmeti alan, sunan ve bu hizmetten yararlananlar arasındaki hakları ve yükümlülükleri düzenleyen, bu kişi ve kurumlar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan bir hukuk disiplinidir. Sağlık Hukuku; hasta ve hekim hakları ile sağlık hizmeti sunucularının devlet kurumları ile olan ilişkisini birlikte ele alması sebebiyle tıp ve hukuk karma bilimidir. Bunun doğal sonucu olarak hastanelerin hukuki yapısı, sigorta hukuku, hatalı tıbbi uygulamalar, ilaç ve tıbbi malzeme hukuku, Sağlık Bakanlığı teşkilat ve yönetimi, Ceza hukuku ve İdare hukuku gibi alanlarla yakın ilişki içerisindedir. 

Şahin Hukuk Bürosu; Sağlık Hukukundan kaynaklanan davaların takibini yapmakta,  kişi ve kurumlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız; hastalar, hekimler, sağlık işletmeleri ve hastaneler gibi çeşitli sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç imalatçısı şirketler, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler gibi sektörün pek çok farklı kesimine hukuki destek hizmeti sağlamakta, Sağlık Hukuku Danışmanlığı ile birlikte seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri de gerçekleştirmektedir.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

–    Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları, hastaları ve devlet kurumları ile aralarında gerçekleşecek sözleşmelerin kanuna uygun şekilde düzenlenmesi ve hazırlanması, 
–    Sağlık Bakanlığının izin prosedürleri hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,
–    Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi, 
–    Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
–    Hekimlerin malpraktisten kaynaklanan cezai ve sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,
–    Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında SUT’un uygulanmasına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi,
–    Devlet kurumlarına sağlık sunucuları adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davaların takibi,
–    İlaç ham maddelerine, cihaz ve malzemelerine ilişkin üretim, dağıtım, distribütörlük ve klinik araştırmalarında düzenlenecek sözleşmelerin hazırlanması,
–    İlaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi.